RAČUNOVODSTVO

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za pravne osebe, samostojne podjetnike, društva in druge zasebnike (obrtnike, odvetnike, notarje, zdravnike).

V računovodskem servisu Mak.si Maribor, lahko opravimo za vas naslednje storitve:

 • Vodenje temeljnih poslovnih knjig (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige).
 • Vodenje analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev (spremljanje terjatev in obveznosti, izpisi odprtih postavk).
 • Analitično evidentiranje stroškov in prihodkov.
 • Obračun osebnih prejemkov in vse evidence v zvezi s plačami za DURS in ZPIZ.
 • Računovodsko svetovanje pri obračunih potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov, jubilejnih nagrad itd..
 • Vodenje evidenc osnovnih sredstev z obračuni amortizacije.
 • Obračuni davka na dodano vrednost.
 • Izdelava računovodskih izkazov (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja, izkaz gibanja kapitala, izkaz finančnih tokov) ter izračun želenih poslovnih kazalcev.
 • Izdelava davčnih bilanc in poročil.
 • Izdelava poročil za Banko Slovenije.
 • Opravljanje elektronskega plačilnega prometa.
 • Računovodske analize poslovanja.
 • Priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil.
 • Obveščanje in opozarjanje podjetij na spremenjeno zakonodajo in iz nje izhajajoče obveznosti

 

Opravljamo tudi dodatne storitve:

 • priprava izvršb,
 • priprava opominov,
 • obračunavanje obresti,
 • prijava potreb po delavcih in prijava delavcev v zavarovanje,
 • odjava delavcev,
 • priprava medletnih poročil za zunanje uporabnike,
 • računovodstvo na terenu (naš računovodja na sedežu stranke),
 • pomoč pri kadrovskih vprašanjih,
 • pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, tudi nepovratnih,
 • prevzem in dostava dokumentov
 • pravna pomoč, tudi pomoč pri združitvah, pripojitvah podjetij, s.p.-jev,
 • ustanovitve podjetij,
 • notarske storitve,
 • cenitve podjetij.
 
Uporabljamo programsko opremo  uveljavljenih programskih hiš. Z večino naših strank sodelujemo z naslednjimi programi: 
Saop - iCenter, E računi,  MiniMax.